Home กิจกรรมการอบรม

กิจกรรมการอบรม

ภาพกิจกรรมการอบรมต่างๆ

หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy ) จังหวัดเชียงราย

หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy ) วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา จังหวัดเชียงราย รายชื่อผู้เข้าอบรม โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา  

หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy ) จังหวัดเชียงราย

หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy ) วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จังหวัดเชียงราย รายชื่อผู้เข้าอบรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy ) จังหวัดเชียงใหม่

หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy ) วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ เทศบาลตำบลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ รายชื่อผู้เข้าอบรม เทศบาลตำบลไชยปราการ

หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy ) จังหวัดชัยนาท

หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy ) วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท รายชื่อผู้เข้าอบรม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท

หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy ) จ.กำแพงเพชร

หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy ) วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน กศน. ตำบลพานทอง จังหวัดกำแพงเพชร รายชื่อผู้เข้าอบรม ศูนย์การเรียนรู้ictชุมชน ต.พานทอง จ.กำแพงเพชร

หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy ) จ.พิจิตร

หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy ) วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร รายชื่อผู้เข้าอบรม โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล

หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy ) ...

หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy ) วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ จังหวัดยโสธร รายชื่อผู้เข้าอบรม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ จ.ยโสธร

หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy ) จ.มุกดาหาร

หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy ) วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร รายชื่อผู้เข้าอบรม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย

หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy ) จ.นราธิวาส

หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy ) วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส รายชื่อผู้เข้าอบรม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส

หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy ) จ.สตูล

หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy ) วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล รายชื่อผู้เข้าอบรม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล  

Recent Posts