ขอเชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย เข้าร่วมอบรมใน หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย จังหวัดอุบลราชธานี

ขอเชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย เข้าร่วมอบรมใน หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ในระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สนใจสมัครได้ที่ http://www.equitable-society.com/ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓-๗๓๑-๖๖๔๔ email : eqs1000@gmail.com  

ขอเชิญเด็กด้อยโอกาสเข้าร่วมอบรมใน หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และ การนำเสนอ สำหรับเด็กด้อยโอกาส จังหวัดสกลนคร

ขอเชิญเด็กด้อยโอกาสเข้าร่วมอบรมใน หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และ การนำเสนอ สำหรับเด็กด้อยโอกาส ในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดนค๊อกนีสไทย จังหวัดสกลนคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สนใจสมัครได้ที่ http://www.equitable-society.com/ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓-๗๓๑-๖๖๔๔ email : eqs1000@gmail.com

ขอเชิญคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย เข้าร่วมอบรมใน หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จังหวัดอุดรธานี

ขอเชิญคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย เข้าร่วมอบรมใน หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สนใจสมัครได้ที่ http://www.equitable-society.com/ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓-๗๓๑-๖๖๔๔ email : eqs1000@gmail.com

ขอเชิญเด็กด้อยโอกาสเข้าร่วมอบรมใน หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และ การนำเสนอ สำหรับเด็กด้อยโอกาส จังหวัดเลย

ขอเชิญเด็กด้อยโอกาสเข้าร่วมอบรมใน หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และ การนำเสนอ สำหรับเด็กด้อยโอกาส ในระหว่างวันที่ ๖-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้า จังหวัดเลย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สนใจสมัครได้ที่ http://www.equitable-society.com/ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓-๗๓๑-๖๖๔๔ email : eqs1000@gmail.com

Recent Posts