Home ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ความเข้าใจดิจิทัล โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา จังหวัดเชียงราย

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา จังหวัดเชียงราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมในกลุ่มคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สนใจสมัครได้ที่ http://www.equitable-society.com/ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓-๗๓๑-๖๖๔๔ email : eqs1000@gmail.com  

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ความเข้าใจดิจิทัล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จังหวัดเชียงราย

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จังหวัดเชียงราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมในกลุ่มคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สนใจสมัครได้ที่ http://www.equitable-society.com/ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓-๗๓๑-๖๖๔๔ email : eqs1000@gmail.com  

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ความเข้าใจดิจิทัล เทศบาลตำบลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ เทศบาลตำบลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมในกลุ่มคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สนใจสมัครได้ที่ http://www.equitable-society.com/ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓-๗๓๑-๖๖๔๔ email : eqs1000@gmail.com

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ความเข้าใจดิจิทัล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมในกลุ่มคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สนใจสมัครได้ที่ http://www.equitable-society.com/ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓-๗๓๑-๖๖๔๔ email : eqs1000@gmail.com

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ความเข้าใจดิจิทัล ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน กศน. ตำบลพานทอง จังหวัดกำแพงเพชร

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน กศน. ตำบลพานทอง จังหวัดกำแพงเพชร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมในกลุ่มคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สนใจสมัครได้ที่ http://www.equitable-society.com/ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓-๗๓๑-๖๖๔๔...

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ความเข้าใจดิจิทัล โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมในกลุ่มคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สนใจสมัครได้ที่ http://www.equitable-society.com/ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓-๗๓๑-๖๖๔๔ email : eqs1000@gmail.com

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ความเข้าใจดิจิทัล โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ จังหวัดยโสธร

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ จังหวัดยโสธร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมในกลุ่มคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สนใจสมัครได้ที่ http://www.equitable-society.com/ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓-๗๓๑-๖๖๔๔ email : eqs1000@gmail.com

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ความเข้าใจดิจิทัล โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมในกลุ่มคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สนใจสมัครได้ที่ http://www.equitable-society.com/ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓-๗๓๑-๖๖๔๔ email : eqs1000@gmail.com

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ความเข้าใจดิจิทัล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมในกลุ่มคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สนใจสมัครได้ที่ http://www.equitable-society.com/ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓-๗๓๑-๖๖๔๔ email :...

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ความเข้าใจดิจิทัล สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมในกลุ่มคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สนใจสมัครได้ที่ http://www.equitable-society.com/ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓-๗๓๑-๖๖๔๔ email : eqs1000@gmail.com

Recent Posts