ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง คู่มือการให้บริการขอยืม/รับอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร

กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคมเทคโนโลยสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารและบริการสื่อสาธารณะ สําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ >> ดาวน์โหลด

คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร >> ดาวน์โหลด

คู่มือรายการอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๕๔ >> ดาวน์โหลด