ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง อุปกรณ์ด้าน ICT สำหรับการขอยืม/รับของคนพิการ จำนวน 18 รายการ แบ่งเป็นอุปกรณ์ด้าน ICT สำหรับการขอยืม 8 รายการและอุปกรณ์ด้าน ICT สำหรับการขอรับ 10 รายการ ดังต่อไปนี้

อุปกรณ์ด้าน ICT สำหรับการขอยืม 8 รายการ

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ (ไม่สามารถขอยืมได้ ณ ปัจจุบัน)
  1. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC)
  2. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (โน้ตบุ๊ค)
 2. อุปกรณ์สื่อสาร
  1. โทรศัพท์เคลื่อนที่
 3. เครื่องช่วยสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับคนพิการ
  1. อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเอฟเอ็ม FM (สำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย)
  2. Single chart
  3. Grid chart
  4. Super Talker
  5. Go Talk 32
 4. เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (สำหรับคนพิการหรือตัวแทนคนพิการ ที่ยื่นคำขอมาในนามกลุ่มเท่านั้น)
 5. เครื่องแสกนเนอร์/ปริ้นเตอร์
 6. เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์
  1. เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์แบบ 16 เซลล์
 7. เครื่องอ่านหนังสือสำหรับคนพิการ
  1. เครื่องแท็บเล็ต (Tablet) (ไม่สามารถขอยืมได้ ณ ปัจจุบัน)
 8. อุปกรณ์ควบคุมชี้ตำแหน่ง (สำหรับคนพิการด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวเท่านั้น)

อุปกรณ์ด้าน ICT สำหรับการขอรับ 10 รายการ

 1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับแปลสื่อสิ่งพิมพ์เป็นอักษรเบรลล์หรืออักษรเบรลล์เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ (สำหรับคนพิการทางการมองเห็นเท่านั้น)
 2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่านหน้าจอ (โปรแกรม Jaws) (ไม่สามารถขอรับได้ ณ ปัจจุบัน)
 3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์แปลภาพเป็นอักษรและมีเสียงสังเคราะห์ (สำหรับผคนพิการทางการมองเห็นเท่านั้น)
 4. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขยายจอภาพ (สำหรับคนพิการทางการมองเห็นเท่านั้น)
 5. โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่านหนังสือสำหรับคนพิการ
 6. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการพิมพ์
 7. โปรแกรมพจนานุกรมสำหรับคนพิการ
 8. โปรแกรมสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสาร
 9. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่วยในการใช้คอมพิวเตอร์
 10. ชุดอุปกรณ์สำหรับการฝึกการใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์