ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการขอยืม/รับอุปกรณ์ด้าน ICT สำหรับคนพิการจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

หลักเกณฑ์การขอยืม/รับอุปกรณ์ด้าน ICT สำหรับคนพิการ

 • เป็นคนพิการที่ขึ้นทะเบียนและมีบัตรประจำตัวคนพิการจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • คนพิการ 1 ท่านสามารถยืนคำขอยืมอุปกรณ์ด้าน ICT จำนวน 1 ชิ้นและสามารถยื่นคำขอรับอุปกรณ์ด้าน ICT ได้สูงสุด 3 ชิ้น

หลักฐานการขอยืม/รับอุปกรณ์ด้าน ICT สำหรับคนพิการ

กรณีคนพิการยื่นคำขอยืม/รับ ด้วยตนเอง

 1. สำเนาบัตรประชาชนของคนพิการ 1 ฉบับต่อ 1 คำขอ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ 1 ฉบับต่อ 1 คำขอ
 3. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของคนพิการ 1 ฉบับต่อ 1 คำขอ

กรณีคนพิการมอบให้ผู้อื่นยื่นคำขอยืม/รับ

 1. สำเนาบัตรประชาชนของคนพิการ 1 ฉบับต่อ 1 คำขอ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ 1 ฉบับต่อ 1 คำขอ
 3. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของคนพิการ 1 ฉบับต่อ 1 คำขอ
 4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นแทน 1 ฉบับต่อ 1 คำขอ
 5. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้ยื่นแทน 1 ฉบับต่อ 1 คำขอ

ขั้นตอนการยื่นคำขอยืม/รับอุปกรณ์ด้าน ICT สำหรับคนพิการ

 1. เตรียมหลักฐานตามที่ได้ระบุไว้
 2. เดินทางไปยื่นคำขอยืม/รับอุปกรณ์ด้าน ICT สำหรับคนพิการได้ตามจุดต่างๆ ดังนี้
  1. ส่วนกลาง – สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อยู่ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคาร B) ชั้น 7 ทิศเหนือ
  2. ส่วนภูมิภาค – สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือ สำนักงานสถิติจังหวัด
 3. กรอกคำขอยืม/รับอุปกรณ์ด้าน ICT สำหรับคนพิการกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ท่านไปติดต่อ

แบบฟอร์มคำขอยืม/รับอุปกรณ์ด้าน ICT สำหรับคนพิการ

สำหรับผู้ที่มีเครื่องปริ้นเตอร์หรือสะดวกในการปริ้น กรณีที่ไม่มีเครื่องปริ้นเตอร์หรือไม่สะดวกในการปริ้น สามารถไปขอแบบฟอร์มได้ที่หน่วยงานตามที่ได้กล่าวมาแล้ว

 1. แบบคำขอยืมอุปกรณ์ด้าน ICT สำหรับคนพิการ (ทก.01) >> ดาวน์โหลด
 2. แบบคำขอรับอุปกรณ์ด้าน ICT สำหรับคนพิการ (ทก.02) >> ดาวน์โหลด