หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy )
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว จังหวัดจันทบุรี

รายชื่อผู้เข้าอบรม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว