หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy )
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด จังหวัดตราด

รายชื่อผู้เข้าอบรม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด