หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy )
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก
รายชื่อผู้เข้าอบรม โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล