หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy )
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่

รายชื่อผู้เข้าอบรม โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล