หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy )
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
รายชื่อผู้เข้าอบรม โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์