หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy ) จังหวัดเชียงราย

หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy )
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา จังหวัดเชียงราย

รายชื่อผู้เข้าอบรม โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา