หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy ) จังหวัดเชียงราย

หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy )
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จังหวัดเชียงราย
รายชื่อผู้เข้าอบรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก