หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy ) จังหวัดเชียงใหม่

หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy )
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ เทศบาลตำบลไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
รายชื่อผู้เข้าอบรม เทศบาลตำบลไชยปราการ