หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy )
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท
รายชื่อผู้เข้าอบรม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท