หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy )
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท