หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy )
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน กศน. ตำบลพานทอง จังหวัดกำแพงเพชร

รายชื่อผู้เข้าอบรม ศูนย์การเรียนรู้ictชุมชน ต.พานทอง จ.กำแพงเพชร