หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy )
วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร

รายชื่อผู้เข้าอบรม โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล