หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy )
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ จังหวัดยโสธร

รายชื่อผู้เข้าอบรม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ จ.ยโสธร