หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy )
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร

รายชื่อผู้เข้าอบรม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย