หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy )
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส

รายชื่อผู้เข้าอบรม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส