หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy )
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล

รายชื่อผู้เข้าอบรม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล