หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy )
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา

รายชื่อผู้เข้าอบรม โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา