หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy )
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตำบลปลายพระยา จ.กระบี่

รายชื่อผู้เข้าอบรม ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตำบลปลายพระยา จ.กระบี่