หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy )
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว

รายชื่อผู้เข้าอบรม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว