หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy )
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จ.ระยอง

รายชื่อผู้เข้าอบรม โรงเรียนระยองปัญญานุกูล