หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy )
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐
ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี จ.สระบุรี

รายชื่อผู้เข้าอบรม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี จ.สระบุรี