หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy )
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐
ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จังหวัดราชบุรี

รายชื่อผู้เข้าอบรม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จ.ราชบุรี