หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy )
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนบ้านป่าว่าน จังหวัดชัยภูมิ

รายชื่อผู้เข้าอบรม โรงเรียนบ้านป่าว่าน จังหวัดชัยภูมิ