หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy ) จังหวัดอุบลราชธานี

หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy )
วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

รายชื่อผู้เข้าอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี