หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy )
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา

รายชื่อผู้เข้าอบรม โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล