หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy )
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

รายชื่อผู้เข้าอบรม เทศบาลตำบลบึงโขงหลง