หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy ) จังหวัดกาฬสินธุ์

หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy )
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ เทศบาลตำบลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

รายชื่อผู้เข้าอบรม เทศบาลตำบลยางตลาด