หลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy )
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนโสตศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

รายชื่อผู้เข้าอบรม โรงเรียนโสตศึกษาร้อยเอ็ด