หลักสูตร :: ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) จ.เชียงใหม่

วันที่ : 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560
สถานที่ : ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตำบลบ้านหลวง จังหวัดเชียงใหม่

รายชื่อผู้เข้ารับอบรม ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตำบลบ้านหลวง จังหวัดเชียงใหม่