วันที่ : 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560
สถานที่ : กศน.อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายชื่อผู้เข้ารับอบรม ณ กศน.อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน