หลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐานเพื่อความเท่าเทียม สำหรับผู้สูงอายุ

ระยะเวลา 3 วัน (จำนวน 18 ชั่วโมง)

หลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐานเพื่อความเท่าเทียม สำหรับผู้สูงอายุ มีเนื้อหาการฝึกอบรมประกอบด้วย
การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น
การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
การเปิดชมเว็บไซต์และท่องอินเทอร์เน็ต
แนะนำศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ( Gov Channel)
การใช้งาน Social Network
การใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อความบันเทิง
การสร้างความตระหนักรู้กับการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ และ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy)

ดาวน์โหลดหลักสูตรการสอน -> หลักสูตรการใช้ ICT พื้นฐานเพื่อความเท่าเทียม สำหรับผู้สูงอายุ_R1