ระยะเวลา 3 วัน (จำนวน 18 ชั่วโมง)

ดาวน์โหลดหลักสูตรการสอน -> หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพคนพิการทางสติปัญญาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล