วันที่ : 6 – 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
สถานที่ : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้า จังหวัดเลย

ข้อมูลรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม จ.เลย