หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการเห็น

หลักสูตรการจัดการเอกสารงานบัญชีและการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการเห็น

ระยะเวลาการอบรม
๓ วัน (๑๘ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์การอบรม
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันกับผู้ที่มีปัญหาทางด้านการมองเห็น
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะและสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างถูกต้อง
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๔. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
คนพิการทางการมองเห็น เช่น ตาบอดหรือสายตาเห็นเลือนราง
เนื้อหาการอบรม
๑. แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันกับผู้ที่มีปัญหาทางด้านการมองเห็น (๒ ชั่วโมง ๔๕ นาที)
การใช้งานเครื่องมือ และโปรแกรมช่วยสำหรับคนพิการทางการมองเห็น
การใช้งานโปรแกรมอ่านจอภาพ JAWS
การใช้งานโปรแกรมสังเคราะห์เสียงภาษาไทย
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือด้าน ICT
ฝึกการใช้แป้นพิมพ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ
๒. การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 (๔ชั่วโมง ๔๕ นาที)
การใช้เครื่องมือของโปรแกรมสร้างงานเอกสาร
ส่วนประกอบของโปรแกรม Word 2010
แนะนำกลุ่มคำสั่งต่างๆ ใน Ribbon
การใช้คำสั่ง Go To
การใช้คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ Clipboard
การพิมพ์งาน และแก้ไขงาน
– การจัดการรูปแบบตัวอักษร
– การใส่สัญลักษณ์ หรือเลขลำดับนำหน้าหัวข้อย่อย
– การใช้งานและตั้งค่า TAB
– การจัดการย่อหน้า
– การจัดตกแต่งเอกสาร
– การสร้างงานพิมพ์แบบคอลัมน์
– การกำหนดข้อความพื้นหลังลายน้ำ
– การใส่สีพื้นหน้ากระดาษ
– การตกแต่งขอบหน้ากระดาษ
– การแทรกวัตถุต่างๆ ในเอกสาร
– การแทรกตาราง
– การแทรกรูปภาพ
– การแทรกรูปร่าง หรือรูปทรงต่างๆ
– การแทรกอักษรศิลป์
– การสร้างแผนผังต่างๆ จาก SmartArt
– การบันทึกข้อมูล
– บันทึกเอกสารในรูปแบบปกติ (Word 2010)
– บันทึกเอกสารในรูปแบบอื่นๆ เช่น Word 97 – 2003 หรือ Template
– บันทึกเอกสารในรูปแบบ PDF File
– การสั่งพิมพ์งานเอกสาร
– การแสดงหน้าเอกสารเพื่อตรวจสอบก่อนสั่งพิมพ์
– การตั้งค่าหน้ากระดาษ เช่น ขนาดหน้ากระดาษ, กำหนดให้พิมพ์งานเป็นแนวตั้ง หรือแนวนอน
– การตั้งค่าอื่นๆ เพื่อสั่งพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์
๓. การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 (๔ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
– การใช้เครื่องมือของโปรแกรมสร้างตารางงานบัญชี
– ส่วนประกอบของโปรแกรม Excel 2010
– แนะนำกลุ่มคำสั่งต่างๆ ใน Ribbon
– การใช้งาน Name Box และปุ่มคำสั่งคีย์ลัดต่างๆ
– การใช้คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ Clipboard
– การทำงานกับแผ่นงาน (Worksheet)
– การสร้างตารางงาน
– การเลือกแถว หรือคอลัมน์
– การเพิ่ม-ลบแถว หรือคอลัมน์
– การตีเส้นขอบตาราง
– การจัดรูปแบบตารางโดยใช้คำสั่ง Format as Table
– การจัดการรูปแบบเซลล์ข้อมูล
– การเติมข้อมูลด้วย Auto Fill
– การจัดตำแหน่งข้อมูลในเซลล์
– การรวมเซลล์ หรือแยกเซลล์ข้อมูล
– การจัดรูปแบบข้อมูลตัวเลขในเซลล์
– การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่กำหนด
– การคำนวณใน Excel
– การใช้สูตร และลำดับการคำนวณทางคณิตศาสตร์
– การคำนวณโดยการอ้างอิงเซลล์
– การใช้ฟังก์ชั่นพื้นฐาน
– ฟังก์ชั่นคำนวณหาผลรวม (SUM)
– ฟังก์ชั่นคำนวณหาค่าเฉลี่ย (AVERAGE)
– ฟังก์ชั่นคำนวณหาค่าต่ำสุด หรือค่าสูงสุด (MIN or MAX)
– ฟังก์ชั่นนับจำนวน (COUNT)
– การแทรกวัตถุอื่นๆ ในตารางงาน
– การจัดเรียงข้อมูล และการกรองข้อมูล
– การบันทึกข้อมูล
– บันทึกเอกสารในรูปแบบปกติ (Excel 2010)
– บันทึกเอกสารในรูปแบบอื่นๆ เช่น Excel 97 – 2013, CSV หรือ PDF File
– การสั่งพิมพ์งานเอกสาร
– การแสดงหน้าเอกสารเพื่อตรวจสอบก่อนสั่งพิมพ์
– การตั้งค่าหน้ากระดาษ เช่น ขนาดหน้ากระดาษ, ระยะขอบ หรือการวางแนวกระดาษเป็นแนวตั้ง หรือแนวนอน
– การตั้งค่าอื่นๆ เพื่อสั่งพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์
๔. การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 (๒ ชั่วโมง ๔๕ นาที)
– การใช้เครื่องมือของโปรแกรมสร้างงานนำเสนอ
– ส่วนประกอบของโปรแกรม PowerPoint 2010
– แนะนำกลุ่มคำสั่งต่างๆ ใน Ribbon
– การใช้คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ Clipboard
– การทำงานกับภาพนิ่ง (Slide)
– การแทรกภาพนิ่งเพิ่มเติม (New Slide)
– จากเค้าโครงสไลด์ (Slide Layout)
– โดยการทำซ้ำภาพนิ่งเดิม (Duplicate Selected Slides)
– จากโครงร่างในไฟล์เอกสาร (Slide from Outline)
– จากงานนำเสนออื่น (Reuse Slides)
– การสร้างอัลบั้มภาพ
– การสร้างอัลบั้มภาพใหม่
– การแก้ไขอัลบั้มภาพ
– การสร้างจุดเชื่อมโยง
– การใช้ปุ่มปฏิบัติการ (Action Buttons)
– การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ และไฟล์ต่างๆ
– การเชื่อมโยงไปยังภาพนิ่งอื่นๆ
– การแทรกวัตถุต่างๆ เช่น รูปภาพ, แผนภูมิ, ไฟล์เสียง หรือไฟล์วิดีโอ
– การกำหนดรูปแบบการเคลื่อนไหวของวัตถุ (Animations)
– การเคลื่อนไหวแบบ Entrance
– การเคลื่อนไหวแบบ Emphasis
– การเคลื่อนไหวแบบ Exit
– การเคลื่อนไหวแบบ Motion Path
– การนำเสนอภาพนิ่ง
– การตั้งค่าวิธีการนำเสนอภาพนิ่ง (Set Up Slide Show)
– การกำหนดรูปแบบของการเปลี่ยนภาพนิ่ง (Transitions)
– การจับเวลาซ้อมบรรยาย (Rehearse Timing)
– การบันทึกเสียงบรรยายลงในภาพนิ่ง (Record Slide Show)
– การกำหนดภาพนิ่งเฉพาะกลุ่มผู้ฟัง (Custom Slide Show)
๕. เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy หรือ DE) (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
– นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)
– นิยาม แนวคิด เป้าหมายของกรอบยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)
– ยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๖. การสร้างความตระหนักรู้กับการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ และ (๑ ชั่วโมง ๔๕ นาที)
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
– รู้เท่าทันสื่อในยุคไอซีที
– การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไรไม่ให้ผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
– ตัวอย่างการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์

รูปแบบการฝึกอบรม
บรรยาย สาธิต และปฏิบัติ

ดาวน์โหลดหลักสูตรการสอน -> หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ_2560_R1