หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

ระยะเวลา 3 วัน (จำนวน 18 ชั่วโมง)

หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย มีเนื้อหาการฝึกอบรมประกอบด้วย แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2010 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point 2010 การสร้างความตระหนักรู้กับการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ และ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy)

ดาวน์โหลดหลักสูตรการสอน -> หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ_2560_R1