หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จังหวัดอุดรธานี

หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และ การนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

วันที่ ๑๐-๑๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐

ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ข้อมูลรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม จ.อุดรธานี