ขอเชิญเด็กด้อยโอกาสเข้าร่วมอบรมใน หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และ การนำเสนอ สำหรับเด็กด้อยโอกาส ในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดนค๊อกนีสไทย จังหวัดสกลนคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สนใจสมัครได้ที่
http://www.equitable-society.com/
หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓-๗๓๑-๖๖๔๔
email : eqs1000@gmail.com