ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ความเข้าใจดิจิทัล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอประคำ จ.บุรีรัมย์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร ความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอประคำ  จังหวัดบุรีรัมย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมในกลุ่มคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สนใจสมัครได้ที่   http://www.equitable-society.com/
หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓-๗๓๑-๖๖๔๔  email : eqs1000@gmail.com