ขอเชิญคนพิการทางการเห็นเข้าร่วมอบรมใน หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการเห็น จังหวัดร้อยเอ็ด
ขอเชิญคนพิการทางการเห็นเข้าร่วมอบรมใน หลักสูตรการจัดการเอกสาร งานบัญชี และการนำเสนอ สำหรับคนพิการทางการเห็น ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สนใจสมัครได้ที่
http://www.equitable-society.com/
หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓-๗๓๑-๖๖๔๔
email : eqs1000@gmail.com